Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho tư vấn xây dựng

by admin
3 minutes read
75 / 100

NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP CHO TƯ VẤN XÂY DỰNG:

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng làm một trong những yêu cầu bắt buộc được quy định trong Luật Xây dựng 2014.

Tại điều 9, khoản 2, mục b quy định ” Nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên”

Như vậy, ngoài phạm vi nêu trên, việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho hoạt động tư vấn là tự nguyện, trên cơ sở về phạm vi công việc, tính chất phức tạp và mức độ rủi ro của công việc.

GIÁ TRỊ, MỨC ĐỘ BẢO HIỂM

Tại thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, điều 19, khoản 2 hướng dẫn ” Số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng, hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng”.

Văn bản này chỉ quy định mức độ tối thiểu. Tùy thuộc vào khả năng chi trả và dự toán, đơn vị Tư vấn có thể tăng mức bảo hiểm lên, thông thường nếu như bên mua sắm hàng hóa, thường mọi người mua bảo hiểm tăng lên đến mức bằng 110% giá trị hợp đồng tư vấn.

Ngoài bảo hiểm cho hoạt động tư vấn xây dựng ra, trong quản lý dự and đầu tư xây dựng, cần lưu ý còn các loại bảo hiểm bắt buộc khác như:

  • Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng;
  • Bảo hiểm đối với vật tư, vật liệu, phương tiện, thiết bị thi công, người lao động;
  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba;
  • Bảo hiểm bảo hành công trình xây dựng.

Loại hình bảo hiểm này là bảo hiểm phi nhân thọ, hầu hết các công ty bảo hiểm đều cung cấp dịch vụ bảo hiểm này. Mức phí theo thỏa thuận. Đối với mức phí cho bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho tư vấn xây dựng, mức phí giao động rất đáng kể từ 0,1% đến 3% giá trị hợp đồng tư vấn xây dựng, tùy theo yêu cầu và khả năng chi trả của Chủ đầu tư và Nhà thầu Tư vấn.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like