Thông tư 16/2019/TT-BXD xác định chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng

by admin
10 minutes read
73 / 100

Cập nhật:

Hiện nay việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đã được quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Một số lưu ý xin vui lòng xem tại phần cập nhật cuối bài viết.

Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Có hiệu lực từ ngày 15/2/2020.

1. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 16/2019/TT-BXD:

Để xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (viết tắt là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP).

2. Xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng:

2.1 Theo định mức: tỉ lệ % x (quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính)

2.2 Lập dự toán để xác định chi phí tư vấn theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này.

Lưu ý: Đối với  đầu việc tư vấn khảo sát xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xác định như chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng. Tại đây, tôi xin giải thích thêm tại sao lại có lưu ý này. Hiện nay, nội dung đầu việc khảo sát xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được xếp vào các công việc Tư vấn. Tuy nhiên, theo tính chất công việc, tỉ trọng sử dụng thiết bị, vật tư chiếm tỉ t rọng lớn trong giá trị công việc. Các chi phí kèm theo như nhân công vận hành máy móc, vật tư vật liệu phụ cũng khá nhiều. Chi phí nhân công khác gồm nhân công cho việc xử lý số liệu, lập báo cáo không chiếm tỉ trọng lớn như trong các công việc tư vấn khác như thiết kế, quản lý dự án, tư vấn giám sát. Do đó tại thông tư này, vẫn xếp việc lập và xác định chi phí cho hai đầu việc này như là một loại hình công việc xây lắp. Điều này chưa thực sự hợp lý. Đúng ra nên tách thành hai phần: phần công việc có tính chất như xây lắp lập theo xây lắp. Phần công việc có tính chất như tư vẫn thì xác định và lập dự toán chi phí như đối với công việc về tư vấn.

3. Một số điểm thay đổi so với Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng:

3.1 Thay đổi tại Phụ lục số 3: Hướng dẫn xác định dự toán chi phí tư vấn: thay đổi tại mục 1, b Tiền lương chuyên gia tư vấn được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công tư vấn xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn.

Phân tích điều này có nghĩa là Tiền lương chuyên gia tư vấn sẽ được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công tư vấn xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn và không áp dụng Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015 Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.

Tuy nhiên đến thời điểm này, chưa rõ trong thời gian chuyển tiếp, có tiếp tục áp dụng TT 02/2015/TT-BLĐTBXH vào lập dự toán nữa hay không ?

Các nội dung liên quan đến đơn giá nhân công tư vấn xây dựng đã được hướng dẫn tại Thông tư số 15/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng (bao gồm nhân công xây dựng và nhân công tư vấn xây dựng) (Điều 1: Phạm vi điều chỉnh).

Một điểm mới nữa trong hướng dẫn xác định về đơn giá nhân công tư vấn xây dựng là đã xác định đơn giá nhân công tư vấn xây dựng / ngày công. Các quy định tại Phụ lục số 05: Khung đơn giá nhân công tư vấn xây dựng, Phụ lục 12: Phiếu điều tra, khảo sát đơn giá nhân công tư vấn xây dựng. Điều này sẽ thuận tiện hơn trong việc xác định và tính toán trong trường hợp huy động nhân lực làm ngoài giờ. Theo như trong Phụ lục 12, số ngày công để tính đơn giá nhân công là 26 ngày/tháng. (cột số 5). Ngoài ra, theo phần hướng dẫn về đơn giá của nhân công xây dựng, thời gian tính cho một ngày làm việc 8 tiếng, một tháng 26 ngày. (Phần ghi chú của Phụ lục 7 và Phụ lục 9).

Về nhân công tư vấn xây dựng, Thông tư 15 phân loại thành 4 nhóm như sau:

 1. Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án
 2. Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn
 3. Kỹ sư
 4. Tư vấn khác (kỹ thuật viên, trình độ trung cấp, cao đẳng, đào tạo nghề)

Trong mỗi nhóm nhân công tư vấn xây dựng nói trên, có thể thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực tư vấn xây dựng như sau:

 • Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;
 • Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Khảo sát, thiết kế, lập dự toán;
 • Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
 • Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;
 • Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;
 • Đo bóc khối lượng;
 • Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;
 • Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
 • Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
 • Lập quy hoạch, thiết kế; giám sát; kiểm định xây dựng.

Theo công bố trong Thông tư 15/2019/TT-BXD tại Phụ lục số 5: khung đơn giá nhân công tư vấn xây dựng có mức sàn và mức trần về đơn giá nhân công cho từng nhóm. Mức chênh lệch thấp nhất là 52%. Cụ thể như sau:

 1. Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án: từ 800.000 đ – 1.500.000 đ /ngày công, chênh lệch 53%.
 2. Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn: từ 600.000 đ – 1.150.000 đ/ ngày công, chênh lệch 52%.
 3. Kỹ sư : từ 400.000 đ – 770.000 đ/ ngày công, chênh lệch 52% .
 4. Tư vấn khác (kỹ thuật viên, trình độ trung cấp, cao đẳng, đào tạo nghề): từ 360.000 đ – 580.000 đ/ ngày công, chênh lệch 62% .

Với sự chênh lệch rất lớn giữa định mức lương tối thiểu và tối đa của nhân lực tư vấn xây dựng như thế này (ít nhất là 52%) nên việc cạnh tranh về giá khi đấu thầu cũng như chào giá cạnh tranh sẽ rất quyết liệt. Chủ đầu tư sẽ có nhiều sự lựa chọn về giá tuy nhiên sẽ kèm theo rủi ro về chất lượng dịch vụ cũng như chất lượng nhân sự tư vấn xây dựng.

Cập nhật:

Bộ Xây dựng đã ban hànhThông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế cho các Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Chi tiết xin vui lòng tham khảo 11/2021/TT-BXD.

Một số thông tin lưu ý khi lập dự toán, có thể khác so với văn bản cũ:

 • Phương pháp xác định dự toán chi phí tư vấn được hướng dẫn tại Phụ lục VI của Thông tư này;
 • chi phí xã hội (đóng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,… theo quy định thuộc trách nhiệm của tổ chức tư vấn);
 • Đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn xây dựng đã bao gồm các khoản bảo hiểm người lao động phải nộp theo quy định, không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp cho người lao động đã được tính trong chi phí quản lý.

3 comments

Thẩm tra thiết kế - Kỹ sư Tư vấn - The Consulting Engineers 04/05/2020 - 3:17 PM

[…] Cập nhật: Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Xin vui lòng xem bài viết về Thông tư 16 tại đây. […]

Reply
Tư vấn giám sát - Kỹ sư Tư vấn - The Consulting Engineers 03/05/2020 - 10:37 PM

[…] Về nội dung Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (trong đó có chi phí Tư vấn giám sát) vui lòng xem tại đây. […]

Reply
Maskita
Maskita 15/04/2020 - 10:36 AM

Nhiều thông tin mới

Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like