FIDIC và Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp

by admin
2 comments
82 / 100

FIDIC là tổ chức Hiệp hội Quốc tế các Hiệp hội kỹ sư tư vấn quốc gia. Sau đây sẽ thống nhất dùng tên tắt là FIDIC.

FIDIC được thành lập vào năm 1913 do ba Hiệp hội các kỹ sư Tư vấn quốc gia trong châu Âu sáng lập. Mục đích thành lập Hiệp hội là để cùng nhau thúc đẩy những lợi ích về nghiệp vụ của các Hiệp hội thành viên và phổ biến các thông tin cần quan tâm đến các thành viên. Đến nay, các thành viên của FIDIC có mặt trên 90 quốc giá trên toàn cầu và gồm hầu hết các kỹ tư tư vấn hành nghề cá nhân trên thế giới.

Tại Việt Nam, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) là hội viên quốc gia của FIDIC.

Các thành viên FIDIC chuẩn y các tuyên bố về quy chế và chính sách của FIDIC và tuân thủ Bộ quy tắc đạo đức của FIDIC trong đó kêu gọi cần có năng lực chuyên môn, đưa ra những lời tư vấn khách quan, cạnh tranh cởi mở và công bằng.

Để thực hiện mục tiêu đó, FIDIC xuất bản các mẫu hợp đồng làm việc theo chuẩn quốc tế (Mẫu rút gọn, Xây dựng, Thiết bị công trình và Thiết kế xây dựng, EPC/Chìa khóa trao tay, Thiết kế, Xây dựng và vận hành) và các thỏa thuận mẫu (cho Chủ đầu tư, Đơn vị Tư vấn, Tư vấn phụ, Liên danh, và các hình thức Đại diện), cùng các tài liệu liên quan đến những mẫu sơ tuyển tiêu chuẩn.

Bộ quy tắc đạo đức của FIDIC (https://fidic.org/fidic-code-ethics) gồm có 6 phần chính:

VỀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI XÃ HỘI VÀ ĐỐI VỚI NGÀNH TƯ VẤN
VỀ NĂNG LỰC
VỀ ĐẠO ĐỨC
VỀ SỰ KHÁCH QUAN
VỀ SỰ ỨNG XỬ CÔNG BẰNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC
VỀ VẤN ĐỀ THAM NHŨNG

Chi tiết, cụ  thể về Bộ quy tắc này xin xem dưới đây:

BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA HIỆP HỘI QUỐC TẾ CÁC KỸ SƯ TƯ VẤN (FIDIC)

Hiệp hội quốc tế Kỹ sư tư vấn (FIDIC) công nhận rằng công việc ngành tư vấn về kỹ thuật thực hiện có ý nghĩa quan trọng đối với thành tựu phát triển bền vững của xã hội và môi trường.

Để hoạt động hiệu quả, không những các Kỹ sư tư vấn cần phải thường xuyên củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng, mà xã hội cũng phải tôn trọng đạo đức của họ và tin tưởng vào các ý kiến đánh giá của các hội viên của tổ chức nghề nghiệp, và trả thù lao công bằng cho họ.

Mọi hiệp hội thành viên của FIDIC đều đồng ý và tin tưởng các nguyên tắc dưới đây là những nguyên tắc cơ bản cho cách ứng xử của các thành viên của họ để đạt được sự tin tưởng cần thiết của xã hội đối với hoạt động tư vấn của mình.

VỀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI XÃ HỘI VÀ ĐỐI VỚI NGÀNH TƯ VẤN

người Kỹ sư tư vấn phải:

 • Chấp nhận chịu trách nhiệm trước với xã hội về hoạt động của ngành tư vấn.
 • Luôn luôn tìm kiếm các giải pháp phù hợp với những nguyên lý phát triển bền vững.
 • Tán thành việc giữ gìn phẩm giá, tư cách và danh tiếng của nghề tư vấn trong mọi thời điểm.

VỀ NĂNG LỰC

người Kỹ sư tư vấn phải:

 • Liên tục duy trì kiến thức, kỹ năng ở các cấp độ phù hợp với sự phát triển về công nghệ, pháp luật, quản lý và áp dụng những kỹ năng một cách hợp lý, với sự cẩn trọng và cần cù khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
 • Chỉ thực hiện công việc mà mình đủ năng lực thực hiện.

VỀ ĐẠO ĐỨC

người Kỹ sư tư vấn phải:

 • Luôn luôn hành động vì lợi ích chính đáng của khách hàng và cung cấp dịch vụ một cách trung thực và liêm chính.

VỀ SỰ KHÁCH QUAN

người Kỹ sư tư vấn phải:

 • Khách quan trong việc đưa ra các ý kiến tư vấn chuyên môn, các đánh giá hoặc quyết định.
 • Thông báo ngay cho khách hàng biết về bất cứ sự xung đột lợi ích tiềm tàng nào có thể phát sinh trong khi thực hiện dịch vụ cho khách hàng.
 • Không chấp nhận những khoản thù lao mà vì đó có thể gây tổn hại  đến việc đưa ra các đánh giá độc lập.

VỀ SỰ ỨNG XỬ CÔNG BẰNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC

người Kỹ sư tư vấn phải:

 • Cổ vũ cho thực hiện khái niệm “Việc lựa chọn được đưa ra căn cứ vào chất lượng”
 • Không được làm bất cứ việc gì tổn hại đến danh tiếng hoặc công việc kinh doanh của người khác dù cho việc này là vô tình hay hữu ý
 • Không tranh giành vị trí công việc của Kỹ sư tư vấn khác vốn đã được chỉ định thực hiện một việc cụ thể dù bằng cách trực tiếp hay gián tiếp.
 • Không đảm nhận công việc của Kỹ sư tư vấn khác khi chưa thông báo và hỏi người kỹ sư đó và khi chưa có văn bản của khách hàng thông báo về việc chấm dứt công việc cũ trước khi chỉ định để thực hiện công việc đó.
 • Trong trường hợp được yêu cầu kiểm tra lại công việc của người khác, phải cư xử phù hợp và lịch thiệp.

VỀ VẤN ĐỀ THAM NHŨNG

người Kỹ sư tư vấn phải:

 • Không được đưa hoặc nhận bất cứ khoản thù lao dưới bất cứ hình thức nào mà ảnh hưởng tới nhận thức hoặc gây ảnh hưởng đến a) để tìm cách gây ảnh hưởng đến quá trình lựa chọn hoặc bồi thường Kỹ sư tư vấn và/hoặc khách hàng hoặc b) để tìm cách gây ảnh hưởng đến quyết định đánh giá trung thực của người Kỹ sư tư vấn.
 • Hợp tác toàn diện với bất cứ cơ quan điều tra hành pháp nào trong quá trình điều tra việc quản lý bất kỳ hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng xây dựng.

2 comments

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VIỆC LỰA CHỌN, SỬ DỤNG CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG HIỆN NAY - Kỹ sư Tư vấn - The Consulting Engineers 25/04/2020 - 11:49 AM

[…] khích các tổ chức, cá nhân vận dụng bộ mẫu điều kiện hợp đồng của Hiệp hội Quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC), hợp đồng xây dựng mẫu vào việc xác lập và thực hiện hợp đồng xây […]

Comments are closed.

You may also like