GIỚI THIỆU NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀNG CỦA FIDIC – Introduction of FIDIC Golden Principles (2019)

by admin
0 comment

A. Giới thiệu:

FIDIC xuất bản Điều kiện Chung của Hợp đồng được sử dụng rộng rãi trong các hợp đồng xây dựng quốc tế. Chúng được dự tính để sử dụng tại bất kỳ khu vực tài phán nào.

Điều kiện Chung của Hợp đồng FIDIC được biên soạn dựa trên sự phân bổ rủi ro và lợi ích một cách cân bằng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu và được công nhận rộng rãi  gây ấn tượng đến sự cân bằng hợp lý giữa các kỳ vọng của các Bên ký hợp đồng. Ngoài ra, một hợp đồng nếu được công nhận là một Hợp đồng FIDIC sẽ có giá trị thương mại thực tế đối với cả Chủ đầu tư và Nhà thầu, ngay từ giai đoạn đấu thầu và trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng.

FIDIC hiện đang nhận biết thông qua việc áp dụng “Hợp đồng FIDIC” rằng khi áp dụng, đã xuất hiện ngày càng nhiều rất nhiều thay đổi cơ bản đối với Điều kiện Chung thông qua việc thay thế, thay đổi hoặc lược bớt bộ phận từ ngữ của Điều kiện Chung thông qua Điều kiện Riêng. Các thay  thế và thay đổi này được thấy là thay đổi lớn và ở mức độ như vậy, bản hợp đồng cuối cùng không còn phản ánh các nguyên tắc của FIDIC nữa, và do vậy đe dọa đến “nhãn hiệu FIDIC”, và làm cho nhà thầu và công chúng bị định hướng sai.

Theo yêu cầu của FIDIC, Ủy ban Hợp đồng đã thành lập Tổ Công tác Đặc biệt để xác định những nguyên tắc hợp đồng nào của từng loại hợp đồng được xem là không thể vi phạm và không thể thay đổi. Những nguyên tắc này được gọi là “Các Nguyên tắc Vàng FIDIC”. (GPs). Tổ Công tác Đặc biệt cũng nhận được yêu cầu để xem xét và khuyến nghị các cách có thể để ngăn ngừa, hoặc ít nhất là hạn chế việc sử dụng không đúng các điều kiện hợp đồng FIDIC.

B. Các phần chính trong ấn phẩm những Nguyên tắc Vàng của FIDIC

  • những Nguyên tắc Vàng của FIDIC;
  • những lý do giải thích tại sao những nguyên tắc như vậy được chọn và công nhận là nguyên tắc vàng;
  • hướng dẫn người sử dụng làm như thế nào trong khi soạn thảo Điều kiện Riêng và các tài liệu khác của hợp đồng dựa trên Điều kiện Chung của FIDIC mà không vi phạm hoặc trệch hướng ra khỏi Nguyên tắc Vàng của FIDIC.

C. 5 Nguyên tắc Vàng FIDIC

Các nguyên tắc vàng của FIDIC được mô tả và giải thích cụ thể trong ấn phẩm Nguyên tắc Vàng của FIDIC, và cần thiết để đảm bảo rằng những sửa đổi được thực hiện cho Điều kiện Chung phải:

  • bị giới hạn cho những gì cần thiết cho các đặc điểm riêng của Công trường và dự án, và cần thiết để tuân thủ luật áp dụng;
  • không được làm thay đổi sự công bằng cơ bản và tính chất cân bằng của Hợp đồng FIDIC và
  • duy trì được sự công nhận cho tài liệu hợp đồng là Hợp đồng FIDIC.

NT1: Nhiệm vụ, quyền, nghĩa vụ, vai trò và trách nhiệm của tất cả các Bên tham gia Hợp đồng phải theo như đã được bao hàm trong Điều kiện Chung, và phù hợp với yêu cầu của dự án.

NT2: Điều kiện Riêng phải được soạn thảo rõ ràng và không được không rõ nghĩa.

NT3: Điều kiện Riêng phải không được làm thay đổi sự phân bổ cân bằng về rủi ro/ thù lao được quy định trong Điều kiện Chung.

NT4: Mọi khoản thời gian được quy định trong Hợp đồng để cho các Bên tham gia Hợp đồng thực hiện nghĩa vụ của mình phải là khoảng thời gian hợp lý.

NT5: Ngoại trừ có xung đột với luật điều chỉnh của Hợp đồng, tất cả mọi tranh chấp chính thức phải được đưa ra Ban Ngăn ngừa/ Phân xử Tranh chấp (hoặc Ban Phân xử Tranh chấp, nếu áp dụng) để có được một quyết định ràng buộc tạm thời làm điều kiện trước khi phân xử trọng tài.

Chi tiết xin tìm hiểu thêm trong ấn bản của FIDIC, có thể tải về từ trang web chính thức của tổ chức này tại đây.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like