Tham khảo một số cách phân chia các giai đoạn dự án xây dựng và các công việc tư vấn xây dựng, tư vấn thiết kế liên quan.

by admin
3 minutes read
56 / 100

CÁCH PHÂN CHIA CÁC GIAI ĐOẠN DỰ ÁN THÀNH 6 GIAI ĐOẠN (tham khảo theo cách phân chia giai đoạn ở Mỹ)

Một dự án xây dựng hoàn chỉnh có thể phân chia thành 6 giai đoạn liên quan đến thiết kế, xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật liên quan như sau:

Giai đoạn nghiên cứu và lập báo cáo tiền khả thi/ khả thi;

Study and Report Phase
Tại giai đoạn này, thực hiện phân tích các nhu cầu của Chủ đầu tư, lên ý tưởng thiết kế, và ước tính sơ bộ chi phí xây dựng.

Giai đoạn thiết kế sơ bộ;

Preliminary Design Phase
Chuẩn bị các tiêu chí thiết kế cuối cùng, các bản vẽ sơ bộ, lên đề cương chỉ dẫn kỹ thuật, và sơ bộ tính toán chi phí xây dựng

Giai đoạn thiết kế cuối cùng

(sản xuất hồ sơ hợp đồng cho xây dựng) ở đây giống như giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công;
Final Design Phase
Chuẩn bị hồ sơ bản vẽ chi tiết phục vụ hợp đồng xây lắp, chỉ dẫn kỹ thuật, điền thông số các hồ sơ xin phép, thẩm tra tính khả thi của biện pháp thi công, chi phí ước tính và các hồ sơ hợp đồng khác.

Giai đoạn đấu thầu, đàm phán lựa chọn các nhà thầu cung cấp dịch vụ;

Bidding or Negotiating Phase
Hỗ trợ Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ mời thầu hoặc trong giai đoạn đàm phán hợp đồng xây dựng.

Giai đoạn xây dựng;

Construction Phase
Thay mặt Chủ đầu tư quản lý, giám sát trong giai đoạn xây dựng,

Giai đoạn sau xây dựng, hoặc giai đoạn vận hành;

Operation Phase
Hỗ trợ Chủ đầu tư trong thời điểm bắt đầu, bao gồm kiểm tra định kỳ các thông tin đầu vào và giám sát trong giai đoạn vận hành ban đầu.

Theo như cách phân chia giai đoạn này, tư vấn thiết kế có thể tham gia vào toàn bộ các giai đoạn, tùy theo năng lực cung cấp dịch vụ và mức độ yêu cầu của Khách hàng.

CÁCH PHÂN CHIA CÁC GIAI ĐOẠN DỰ ÁN THÀNH 9 GIAI ĐOẠN (tham khảo theo cách phân chia giai đoạn ở châu Âu)

ProjectDesignPhases9

Một cách phân chia giai đoạn khác đối với những dịch vụ tư vấn tham gia trong một dự án xây dựng công trình.
Ở cách này, dịch vụ tư vấn được chia thành 9 giai đoạn như sau: (Phần chữ nghiêng là cách diễn đạt khác)

Giai đoạn xây dựng phạm vi dịch vụ tư vấn

Giai đoạn tham gia hoặc giai đoạn chỉ định
Scoping of Services Phase
Engagement or Appointment Phase

Giai đoạn trước thiết kế

Giai đoạn lập chương trình
Pre-Design Phase
Programming Phase

Giai đoạn thiết kế sơ đồ

Thiết kế sơ bộ hoặc thiết kế khái niệm hay ý tưởng
Schematic Design Phase
Concept or Preliminary Phase

Giai đoạn thiết kế phát triển

Thiết kế triển khai tương đương giai đoạn thiết kế kỹ thuật.
Design Development Phase

Giai đoạn hồ sơ phục vụ xây dựng

Thiết kế chi tiết hoặc thiết kế bản vẽ thi công
Construction Documentation Phase
Detailed Design or Working Drawings Phase

Giai đoạn đăng ký xin phép xây dựng

Building Permission Application Phase

Giai đoạn đấu thầu xây lắp, mua sắm

Giai đoạn trao hợp đồng/ đấu thầu/ đàm phán
Procurement Phase
Contract Award/Bidding/Negotiation Phase

Giai đoạn xây dựng

Giai đoạn giám sát dự án/ giám sát xây dựng
Construction Phase
Project Supervision/Construction Monitoring Phase

Giai đoạn sau xây dựng

Vận hành chạy thử/ thời hạn trách nhiệm sai sót (bảo hành) / kiểm soát dự án
Post-Construction Phase
Commissioning/Defects Liability/Project Control Phase

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like