Tiếng Anh trong Xây dựng – 01

by admin
1 minutes read
63 / 100

Kỹ sư Tư vấn dịch tiếng Anh như thế nào ?

Theo tôi có 2 cách dịch:

Cách 1: Kỹ sư Tư vấn = Consulting Engineer

Cách 2: Kỹ sư Tư vấn = Engineering Consultant

Cách 1 có vẻ thông dụng hơn, và có từ Kỹ sư (Engineer) và hay thấy dùng ở tiếng Anh Mỹ, Anh Canada, còn cách 2 thường được dùng trong tiếng Anh truyền thống.

Tư vấn Giám sát

Supervision Consultant

Giám sát viên

Supervisor

Giám sát trưởng

Chief Supervisor

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like