Quản lý dự án

by admin
0 comment
72 / 100

Tại trang này, để phân biệt với khái niệm quản lý dự án (project management) nói chung, phạm vi công việc quản lý dự án được hiểu là quản lý dự án công trình xây dựng.

Văn bản Luật cơ bản để tham chiếu là:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội,

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Luật số 03/2016/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;

2. Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Điều 66. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm quản lý về

 • phạm vi;
 • kế hoạch công việc;
 • khối lượng công việc;
 • chất lượng xây dựng;
 • tiến độ thực hiện;
 • chi phí đầu tư xây dựng;
 • an toàn trong thi công xây dựng;
 • bảo vệ môi trường trong xây dựng;
 • quản lý rủi ro;
 • quản lý hệ thống thông tin công trình
 • và các nội dung cần thiết khác được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện

hoặc giao Ban quản lý dự án,

tư vấn quản lý dự án,

tổng thầu (nếu có)

thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung quản lý dự án quy định tại khoản 1 Điều này.

Ghi chú:

Trong những phần phạm vi công việc nói trên, năm phần phạm vi công việc (phần in đậm) là quản lý khối lượng công việc, chất lượng xây dựng, tiến độ thực hiện, an toàn trong thi công xây dựng, bảo vệ môi trường trong xây dựng có liên quan chặt chẽ đến phạm vi công việc về tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình được quy định tại mục 1, điều 120, Luật Xây dựng.

Chi tiết về phạm vi công việc trong Quản lý dự án xây dựng có rất nhiều nội dung và phức tạp. Những nội dung nêu trên chỉ là những nội dung lớn, chung nhất mà công việc quản lý dự án bao gồm, được quy định trong một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Những nhân sự chủ chốt thực hiện công việc Tư vấn quản lý dự án là Giám đốc Tư vấn quản lý dự án, là nhân sự có năng lực, kinh nghiệm phù hợp, có chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực, có thể đảm nhận toàn bộ hoặc một phần công việc Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng Tư vấn với Chủ dự án/ Chủ đầu tư.

You may also like